Dotacje


INNECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

„Biodestylacja – innowacyjna technologia przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego”

Cel Projektu: Optymalizacja metod przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego w aspekcie jak najefektywniejszego wykorzystania gospodarczego i rolniczego, a przede wszystkim w aspekcie wydajności ekonomicznej jaką uzyskuje się przeznaczając biomasę na różne cele. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe nad optymalizacją i połączeniem znanych technologii w jedną technologię przetworzenia odpadowej biomasy roślinnej.

Numer projektu: RPSW.01.02.00-26-0030/18

Wartość projektu: 2 083 469,33 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 392 747,44 PLN

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości”