Biorafinacja biomasy

InnEco realizuje projekt badawczy finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 „RPSW.01.02.00-26-0030/18 Biodestylacja – innowacyjna technologia przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego”

Zakres projektu

Celem projektu jest optymalizacja metod przetwarzania roślinnej biomasy odpadowej oraz produktów ubocznych przetwórstwa spożywczego i przerobu drewna, w aspekcie jak najefektywniejszego wykorzystania gospodarczego i rolniczego w kontekście wydajności ekonomicznej, jaką uzyskuje się przeznaczając biomasę na różne cele. W ramach projektu  prowadzone są prace B+R nad potencjałem biomasy oraz optymalizacją i połączeniem znanych technologii w jedną technologię przetwarzania odpadów biomasy roślinnej, w tym m. in. iglastej i liściastej, słomy, pestek owoców, wytłoków owocowych, warzywnych, z rzepaku.

Oczekiwane efekty

Wynikiem projektu będzie innowacyjna technologia przetwarzania biomasy roślinnej w wiele wartościowych produktów. Zmniejszone zostaną koszty wytwarzania tych produktów oraz zostanie rozwiązany problem zagospodarowania odpadów wykorzystanych w projekcie. Nowa technologia przetwarzania biomasy gwarantuje efektywniejsze wykorzystanie biomasy niż obecnie stosowane technologie jej przetwarzania (spalanie, dodatek do żywności i pasz, produkcja biowęgla).

Badania przemysłowe

Badania przemysłowe obejmują m.in.: badania fizyko-chemiczne biomasy wraz z określeniem potencjału gospodarczego biomasy, badania produktów destylacji, badania procesów przetwarzania produktów destylacji (frakcji stałej, ciekłej, gazowej) w aspekcie możliwości wykorzystania rolniczego, przemysłowego i energetycznego.

Prace rozwojowe

Prace rozwojowe obejmują m.in.: optymalizację technologii przetwarzania biomasy, w tym pod kątem zgodności z normami emisyjnymi, ochrony środowiska i warunkami higienicznosanitarnymi, badania produktów finalnych technologii wraz z oceną wartości rolniczej, gospodarczej i energetycznej tych produktów, wykonanie analizy finansowej, analizy kosztów i korzyści oraz analizy ryzyk i wrażliwości.

Demonstracyjna linia badawcza do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza)

Biorafinacja biomasy prowadzona jest w warunkach beztlenowych, w reaktorze o pojemności około 500 litrów, w temperaturze do 600 C. W wyniku procesu następuje rozkład biomasy na węgiel drzewny (frakcja stała), gaz drzewny (frakcja gazowa) oraz destylat wodny i smołę drzewną (frakcja ciekła). Oznaczenia fizyczne i chemiczne uzyskanych frakcji prowadzone są w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Frakcjonowanie i destylacja części oleistych odbywa się we własnym laboratorium wyposażonym w nowoczesny systemem do destylacji (kolumna destylacyjna z wypełnieniem), pozwalający zarówno na wysoką wydajność, jak i szerokie spektrum oraz poziom czystości uzyskiwanych substancji.

Instalacja posiada system umożliwiający monitorowanie przebiegu procesu, system chłodzenia i odzyskiwania ciepła oraz system wychwytywania i oczyszczania gazów umożliwiający zawrócenie ich i wykorzystanie do zasilanie reaktora w celu utrzymania oczekiwanej temperatury. Cały proces monitorowany jest w zakresie ciśnienia i temperatury.

System został wyposażony w zbiorniki do gromadzenia produktów biorafinacji oraz zawory przejściowe pozwalające na pobieranie próbek badawczych produktów w każdej fazie procesu.